Samtalens forutsetninger er tillit, av Hedda Giertsen

Samtalens forutsetninger er tillit

I mylderet av innlegg etter at programserien Hjernevask begynte, har også Eias rolle som intervjuer vært nevnt, og det er en side ved den jeg vil ta opp. Jeg var en av dem som ble intervjuet om temaet vold.

 

1. Eia vil være en seriøs og kritisk forskningsjournalist. Informasjonen før første intervju (mars 2009) var muntlig og jeg husker ikke nøyaktig hva som ble sagt. I informasjon før annet intervju (oktober 2009) skriver Ihle at Formålet med dette intervjuet er ikke at du/dere skal ta stilling til eller diskutere andres forskning, men at du/dere skal få forsvare og utdype deres egne poenger og teorier.» Men dette formålet og løftet ble knapt nok innfridd. Mitt inntrykk under første intervju var at Eia ikke var interessert i det jeg har arbeidet med av problemstillinger og diskusjoner, men ville at jeg skulle ta stilling til spørsmål han synes var interessante (blant annet hvor stor %-andel av skoleflinkhet/intelligens som er arv og hvor mye som er miljø. I mine øyne er dette lite interessant og uhensiktsmessig spørsmål, som jeg ga uttrykk for, og som også ble tatt med i den fjerde sendingen).

            En kritisk forskningsjournalist bør vel kjenne noen av arbeidene til dem han inviterer, og så på det grunnlaget gjerne stille kritiske spørsmål. Men ’kritisk’ kan bety flere ting. En betydning er å kritisere ved å påpeke feil og svakheter. En annen er å peke på grenser for hvor langt et arbeid rekker, noe som kan gi alle parter mulighet til å bringe tanker og resonnement videre i løpet av intervjuets gang – det som ofte kalles konstruktiv kritikk. Det er selvsagt mulig å ta opp andre arbeider med andre resultater og problemstillinger, for å åpne for fruktbare diskusjoner.

 

2. I intervjuene er Eia flere ganger en imøtekommende, vennlig og interessert tilhører, men dette det hadde ikke sitt grunnlag i en genuin interesse for det som ble sagt, men – som jeg oppdaget senere – interesse for det han kunne bruke i konfrontasjon med forskere med et annet grunnsyn. I invitasjonen til programmet og under intervjuet benytter han den tilliten som er en grunnleggende forutsetning for enhver samtale og for at vi tør å åpne oss og inngå i relasjoner. Denne tilliten gjør også at vi intuitivt svarer på spørsmål og tar et interessert ansiktsuttrykk som tegn på virkelig interesse for det som sies. Ut fra dette regnet jeg som samtale- og intervjuperson med at om Eia var uenig, ville han sagt fra og gått inn i en diskusjon. Men han gjorde ikke det. Han lot utsagn stå uimotsagt, brakte deretter i neste intervju inn andre som presenterer motargumenter og lot så oss intervjupersoner få kommentere dette. Dette gir samtalen en annen karakter, og burde vært gjort klart fra begynnelsen. En slik fremgangsmåte stiller store krav til komponering og klipping også i forhold til etiske hensyn. I forskning er det en gyllen regel at den som intervjues skal kjenne igjen sine synspunkter og resonnementer i det som gjengis, som så kan forstås og hektes inn i videre sammenhenger. Det er tillit til denne fremgangsmåten som ligger til grunn for at folk i det hele tatt stiller opp til intervju med forskeren. Dette prinsippet gjelder vel for journalister også. Det er ingen tvil om at noen intervjupersoner opplever at Eia har brutt med dette prinsippet, og deres vurdering veier tungt. Det fins strategiske samtaler, ironiske og andre ikke-egentlige samtaleformer, ofte ubehagelig å støte på. Det kan være i orden å bruke dem, men bare hvis alle er klar over det ut fra situasjonen de foregår i, eller fordi en eller flere gir signal om hva som foregår.

 

3. Eia sier han er en seriøs journalist som ønsker å finne svar på noen viktige spørsmål om samfunnsvitenskap og biologi. Men det spørs om han klart å kvitte seg helt med det gamle underholdningskonseptet sitt. Her laget han overdrevne figurer av folk i mange yrkesgrupper og situasjoner – og så slipper han dem. Det kan gå i et underholdningsprogram som presenterer spilte figurer med egenskaper fra oss alle. Men det holder ikke å lage karikerte fremstillinger i et intervjuprogram med virkelige mennesker. Slike program kan få urettmessige og uheldige virkninger for personer etter at fjernsynsskjermen er slukket, og har også fått slike virkninger.

 

4. Kanskje er det nettopp den personlige faktoren slik den brukes i Eias underholdningsprogram som er avgjørende for det store seertallet i Hjernevask. Det er ikke særlig sannsynlig at de gamle temaene om arv og miljø var blitt møtt med så høye seertall om de ikke var koplet til det å henge ut og kanskje overvære at Eia avslører noen på det som er deres viktigste felt, i dette tilfellet vitenskapelig sikkerhet og troverdighet.

 

***

 

Programmene har bidratt til diskusjon om mange temaer og speiler blandingen av faglige og persontemaer. Noen av diskusjonene har bidratt til avklaringer, blant annet om betydninger av arv og miljø. Men når det gjelder synet på forskning, kan programmene ha bidratt til å forenkle synet på hva forskning er og kan bidra med. Her får man inntrykk av at forskningens bidrag er å gi sikre og entydige svar, og om den ikke kan det, er det bare snakk om synsing. Eia åpner ikke for at forskning også kan ha betydning ved å bidra med kvalifiserte spørsmål, forslag til å måter å forstå hendelser på og diskusjon av etiske og verdimessige spørsmål. Det ville kunne vist at forskning tar opp temaer og diskusjoner alle kan være med i. Dette kan bidra til å gjøre forskning mer demokratisk.

Det spørs om ikke Eia, ved sine brudd på samtalens grunnlag i tillit, har brukt opp sine muligheter for å lage flere forskningsprogram, og at tilliten til redigerte program generelt  er svekket.

 Hedda Giertsen

Publisert i Vold | 7 kommentarer

Rase og privilegier

Eia-debatten tok med raseprogrammet (NRK 1 12.april) en ny vending. Jeg har tidligere påpekt at arv og miljø debatten manglet innsyn i handlingsfriheten, hvordan vi nok kan betraktes som objekter, men at vi alle er subjekter i våre egne – og andres – liv. Særlig er vi subjekter i formingen av det sosiale, begreper, avtaler og institusjoner. Vendingen i raseprogrammet var bort fra fakta om kroppene og handlingene våre til diskusjon av rasebegrepet og hvordan rase kan undersøkes. Spørsmålet var finnes raser og er noen raser overlegne andre. Svarene var usikre, men spørsmålene ble stående, tross påstander om at spørsmålet var dårlig. Det som manglet denne gangen var begrepsinnsikt. Begreper er sosiale fakta. Begreper får mening ved at ting og lyder tildeles status. Lyden hus betyr hus. Begreper finnes ikke i den fysiske naturen. Men dermed kan begreper ha status uten at de tilsvarer noe i den målbare, registerbare virkeligheten. Mennesker kan dessuten ha interesse av å omgjøre sosiale fakta til natur. Raseteorien kan være en slik omgjøring. Hvite europeere tok – gradvis – makten i Sør Afrika. Slik måtte det være fordi hvite europeere er biologisk mer rasjonelle enn svarte afrikanere. Eller slik måtte det være fordi det var guds vilje. Denne begrepskritikken, omformingen av sosiale privilegier til natur, var tilstede i programmet, men den ble ikke utviklet. Spørsmålet «finnes raser» ble stående som et godt spørsmål. Begrepshistorien og forskningen som ble referert på biologiske forskjeller mellom grupper tilsa vel det motsatte.

 Thorvald Gran

Publisert i Rase | 3 kommentarer

Knut Olav Åmås presiserer

”Hjernevask”-redaksjonen har gjort et halvannet minutts utdrag fra to til sammen tre timer lange intervjuer med meg om ”rase”, arv og miljø. Det har redaksjonen gjort på en måte som stort sett er meget dekkende for det jeg faktisk sa.

 

På ett punkt gjør imidlertid redigeringen at det kommer skjevt ut: Et sted i ”Rase”-programmet sier jeg noe i retning av at jeg synes ”biologi er uinteressant for alt som har med mennesket å gjøre”. Konteksten for dette utsagnet er ikke med i programmet. Utsagnet uttrykker mitt eksistensfilosofiske menneskesyn bygget på at mennesket former sitt liv og sin tilværelse mer eller mindre fullstendig fritt, ut fra frie valg. Dette er et normativt og filosofisk standpunkt (et perspektiv, en mening) – det er slik jeg mener mennesket bør betraktes. Utsagnet uttrykker ikke mitt vitenskapssyn eller mitt syn på kunnskap om mennesket. Både biologi og andre naturvitenskaper har selvsagt mye å tilføre forståelsen av mennesket.

 

Mvh

Knut Olav Åmås

Kultur- og debattredaktør i Aftenposten

Publisert i Rase | 9 kommentarer

Kommentar til Hylland-Eriksen

Av Leif-Edward Ottesen Kennair

Jeg har frustrert meg i mange år over über rasjonell innledning med lip service støtte til evolusjonspsykologi og fordomsfull avvisning som konklusjon. Det er for enkelt. Jeg frustrerer meg også over at en som har skrevet så mye OM EP ikke enda har dokumentert at han faktisk skjønner hva EP handler om.

For noen år siden var Shakespeare (jeg har flere referanser om noen vil) og klinisk psykologi (drgradstemaet mitt) ikke innenfor EPs rekkevidde – på hvilket grunnlag? Les videre

Publisert i Ukategorisert | 23 kommentarer

FREDELIGE SAMFUNN HAR EKSISTERT!

Den verdensberømte arkeologen Marija Gimbutas mente at hun gjennom sin arkeologiske og tverrfaglige forskning fra tiden 6500 før vår tid, kunne bevise at det i Europa eksisterte fred i flere tusen år. Mange forskere støtter hennes konklusjoner. I KvinneAkademiet mener vi det er verdt å bygge videre på tanken om at fredelige samfunn har eksistert over lang tid. Det gir håp om at det er mulig igjen. De historier vi bygger vår oppfatning av virkeligheten på, former i stor grad våre tanker, verdier, handlinger og – håp.

Hvorfor finnes det fortsatt vold og kriminalitet i Norge i dag, et av verdens rikeste og fredligste land? Hva er galt? Vi vet at de fleste som begår voldelige handlinger på en eller annen måte har opplevd omsorgssvikt eller vold selv. Vi snakker mye om forebygging av kriminell og selvødeleggende atferd.

Med dette i minne kan det være interessant å tenke at det kanskje er verdivalgene våre som kunne trenge en liten revisjon. Hvis barn opplever at verden er fredelig, at livet går ut på å bidra med ens egenart og innsats til det beste for alle, får alle det godt. Det blir da naturlig å sørge for at flest mulig faktisk får oppleve det. Kanskje skulle alle avgjørelser som tas på vegne av fellesskapet alltid vurderes opp mot dette: Tjener dette til barnas beste? Kanskje man skulle ha et bilde av et barn på alle sakspapirer og på alle kontorer, slik at barnets beste aldri ble glemt.

I tidligere tiders samfunn, så langt tilbake det er mulig å finne spor, har kvinnen og barnet stått sentralt i det praktiske og religiøse liv. Og er det egentlig så merkelig? Kvinnen skaper nytt liv i sin egen kropp, hun føder dette livet ut av sin egen kropp, noe som fremdeles i dag virker fysisk umulig og får hver fødsel til å virke som et mirakel.

Ville det ikke da, som en konsekvens av en slik ærbødighet for livet, bli en selvfølge at hun som bringer livet til verden, æres og respekteres og behandles verdig og godt? Og ville ikke det igjen føre til at ingen kunne utøve eller utsettes for vold? Siden all vold er en forbrytelse mot livet, må krig bli ansett som den største forbrytelse. Kan vi se for oss en framtid der alt liv blir respektert og tatt vare på, inkludert dyr og planter og alt som lever på denne ene jorden vi har? Det kan virke utopisk, men vi vet at det haster med å endre våre holdninger. Klimarapporter viser at vår mangel på respekt for livet kan bety slutten for alt og alle på vår planet. Vi har lenge forsøkt å kontrollere det vi mente var en irrasjonell og kaotisk natur, uten å innse at den er et intelligent system i fullkommen balanse. Mennesket har rokket ved denne balansen uten å se konsekvensene av sine handlinger.

Slik naturen ble oppfattet som irrasjonell og kaotisk, slik ble også kvinner ansett av menn som ønsket ”herredømme” over hennes kropp. Resultatene av denne holdningen ser vi i dag. Voldtekt av babyer! Salg av kvinner og barn i et omfang som er større enn i slavehandelens ”glanstid”! Likeverdet mellom kvinne og mann må gjenopprettes som kilden til glede og fruktbarhet. Sammen står vi på terskelen til en ny tid der vi har mulighet til å ta med det beste fra tiden vi lever i og fra den rike, fredelige tiden i våre formødres og forfedres Europa.

På bakgrunn av ikke minst Marija Gimbutas` forskning kan en ikke lenger unnskylde krig og ødeleggelser av verden med at dette er et iboende aspekt av menneskets natur. Vi trenger ikke stilltiende akseptere en verden der mennesker dreper hverandre og ødelegger natur og kultur. For om vi en gang levde i fred med hverandre, er det mulig å leve i fred igjen.

Marit Clementz og Ingvild Forbord

http://www.kvinneakademiet.no

Publisert i Vold | 17 kommentarer

Eias "umulige prosjekt"

Eias «umulige prosjekt»

Professor Inger Nordal kritiserer på debattsiden 15.mars Harald Eias «umulige prosjekt». Det kan være grunner nok til å imøtegå Eias program, men kritikken bør være saklig, noe den lett ikke blir når fagfolk beveger seg inn på områder de selv ikke behersker. Ta Nordals påstand om at «å skille kultur fra natur i studiet av menneskelige interesser og atferd er et umulig naturvitenskapelig prosjekt». Hvis det presiseres at det er snakk om å bestemme den relative betydning av kultur og natur for individuelle forskjeller i psykologiske egenskaper, er det en drøy påstand. I så fall måtte omfattende internasjonal forskning gjennom mange tiår om gener og atferd forkastes fordi den ikke er basert på eksperimentell evidens, slik Nordal sier det må være. Den genetiske revolusjon har vist seg å ha store implikasjoner for å forstå menneskelig atferd. Kultur og natur er ikke atskilt, men interagerer på komplekse måter som vi kan finne ut av også ved andre metoder enn de eksperimentelle. Og denne forskningen har stor betydning for sosialpolitikk og praksis.

Nordal skriver at hun har møtt en del nyfødte babyer. Hennes «observasjoner tilsier at de ikke fokuserer på noe særlig som helst». Dette er direkte feil. Alt på slutten av 1950-tallet publiserte Robert Fantz epokegjørende studier av spedbarns og nyfødtes visuelle preferanser. Senere har hundrevis av studier vist at barn, helt fra fødselen av, vil være mer oppmerksomme på enkelte stimuli enn på andre. Dette enkle faktum har dannet grunnlaget for mye av forskningen på spedbarns oppmerksomhet, persepsjon, hukommelse og kognisjon. Studier av nyfødtes oppmerksomhet har dokumentert både biologiske restriksjoner og erfaringens innvirkning.

Til slutt Nordals karakterisering av Simon Baron Cohen og andre forskere som «hjernevaskede evolusjonspsykologer». Med dette utsagnet karakterisere hun både en svært respektert internasjonal forsker og et sentralt område i psykologien. I boken Life ascending gjengir forfatteren Nick Lane en fortelling om pave Johannes Paul 2s innberetning til det pavelige vitenskapsakademi i 1996. Paven medgir at evolusjonslæren er mer enn en hypotese. Men, sier han, menneskesinnet vil for alltid forbli utenfor vitenskapens domene. Det er myten om at evolusjonen ikke er gyldig over halsen som evolusjonspsykologene argumenterer mot. Baron Cohen og andre har levert mye god forskning som viser at kultur og natur interagerer i å bestemme menneskelig atferd.

Lars Smith
Professor emeritus
Psykologisk institutt
Universitetet i Oslo

Publisert i Likestillingsparadokset | 26 kommentarer

Leif Edward Ottesen Kennair svarer Inger Nordal og Ottar Brox

Kommentarer til Nordal og Brox

Av Leif Edward Ottesen Kennair (NTNU)

Professorene Nordal og Brox tar to forskjellige tilnærminger, der Nordal også må rykke ut og påpeke at sosiologen Brox, når han mener at noe evolusjonspsykologisk forskning kan være relevant, også tar feil. Jeg venter spent på den debatten – og ser frem til å se de konkrete eksemplene og de relevante referansene.

Men jeg er – kanskje ikke overraskende – uenig med begge parter.

Nordal først:

Hun har tre gode eksempler som hun tenker må besvares av ”sosiobiologene”. Jeg tenker at hennes zoologiske kollegaer kan svare for seg; jeg svarer som evolusjonspsykolog.

”1. Kvinner er tilbakestående når det gjelder romsyn, treffsikkerhet og evne til å forstå matematikk og teknologi i forhold til menn, som i steinalderen skal ha vært jegere. Nå er det faktisk påvist at jenter skårer gjennomsnittlig noe dårligere på tredimensjonale oppgaver, men forskjellene er små (2-5 %) og overlappende store. Aha, sier en sosiobiolog, gutter med gode evner med pil og bue ble selektert i steinalderen, og derfor … Jeg vil hevde at årsaken til den minimale forskjellen like mye kan skyldes at gutter får noe mer tekniske leker enn jenter og derved trenes til å oppfatte tredimensjonale strukturer. Og i motsetning til steinalderhypotesen, kan min hypotese faktisk testes.”

Matematikk/romforståelse/teknikk jeg viser til debatten rundt Larry Summers, rådgiveren til Obama som måtte trekke seg som leder ved Harvard, for å ha kommunisert psykologipensum. Den følgende debatten mellom Pinker vs Spelke er viktig. Pinker formidler godt hovedpoenget: Man tar en liten gjennomsnittsforskyvning, og en lavere distribusjon av gutter, og man spør hvor forskjellen er størst og mest relevant, og oppdager at det faktisk blir en relevant andel menn som skårer høyere i øvre del av fordelingen. Se grafene: http://www.edge.org/3rd_culture/debate05/debate05_index.html

Men: Få om noen evolusjonspsykologer mener at evneforskjellen er relevant i normal området.

Hypotesen til Nordal har blitt testet – ved at jenter i flere tiår har forsøksvis blitt gitt tekniske leker, uten at mange av dem ser ut til å fenge. Det kan se ut som om interesseforskjeller er viktigere enn evneforskjeller for normalområdet.

Les videre

Publisert i Foreldreeffekten, Likestillingsparadokset | 17 kommentarer

Litt lesestoff for interesserte.

I kveld handler det altså om homofili. Vi legger derfor ut et par linker til noen lettbente populærvitenskapelige artikler for dem som har lyst til å lese seg opp til i kveld:

Steven Pinker: «Sniffing out the gay gene»

http://www.nytimes.com/2005/05/17/opinion/17pinker.html

David France: «The science of gaydar»

http://nymag.com/news/features/33520/

Publisert i Homofili | Skriv en kommentar

Homo/Hetero

 Av Harald Eia

I dag er det klart for en ny Hjernevask, og tema er homofili. Av alle temaer vi har tatt opp i løpet av seriens tilblivelse er det ingen som har fått gnistene til å fyke mer enn akkurat dette. Tema krysser noen underlige politiske akser og er i stor grad en vitenskapelig gåte.

På den ene side skulle man tro at en biologisk forklaring faktisk ville være den politisk korrekte i tilfellet homofili, i den grad det ville slått bena under konservative kristnes antakelse om at homofili er et valg (en synd). Dersom homofile viste seg å være født sånn ville det bety at de ikke har gjort noe galt, at de ikke kan noe for det. Flere undersøkelser viser også at homofile selv som oftest tror at deres legning er medfødt.

På den annen side er kjønnsforskere og særlig såkalte queer-teoretikere skeptiske til denne tanken. Deres fokus er at homofili er noe man gjør ikke noe man er. De står fast ved at seksualiteten er flytende, og formes av miljøet. Derfor hevdes det ofte at flere ville hatt homosex eller kommet ut av skapet dersom samfunnets fordommer overfor homofile forsvant. Man ser allerede denne tendensen blir det påpekt. Likevel kan det jo tenkes at de som kommer ut av skapet ikke har skiftet legning, men bestandig har vært homofile, at de har undertrykket sin egentlige legning.

Men finnes det noen bevis for at homoseksualitet er medfødt? En studie fra Karolinska Institutt i Sverige viser at homofiles hjerner reagerer annerledes på lukt enn heterofiles. Disse forskjellene kan likevel like gjerne komme av miljøpåvirkning, så her kan man ikke trekke noen konklusjoner. Det er likevel mye som kan tyde på at biologien spiller en rolle når det kommer til seksuell legning. De fleste homofile rapporterer at de følte seg annerledes allerede da de var små, og at de oppdaget sin legning i puberteten. Flere studier viser også at homofile ofte har såkalt ikke-kjønnskonform atferd allerede som små, at de for eksempel foretrakk leker som var typiske for det motsatte kjønn, og en utbredt teori blant psykologer er at homofili kan ha noe med hormonnivåer i fosterlivet å gjøre. Tvillingstudier viser også at homofili er arvbart, så gener spiller utvilsomt en rolle. Arvbarheten er derimot langt fra total, hvilket betyr at miljøet også påvirker. Akkurat hva dette miljøet er, eller på hvilken måte det påvirker, er likevel fortsatt usikkert.

Når det kommer til homofili finnes det rett og slett veldig lite sikker kunnskap. Det eneste som er sikkert, er at uansett årsak, om homofile er født sånn eller blitt sånn, bør de behandles med den samme respekten som alle andre mennesker.

Publisert i Homofili | 111 kommentarer

Leif Edward Ottesen Kennair om program 2.

Kommentar til Hjernevask 2:7 ”Foreldreeffekten”

Av Leif Edward Ottesen Kennair, Instituttleder, Psykologisk Institutt, NTNU

Etter programmet forventer jeg et nytt stormløp mot genetisk determinisme. Det vil bli hevdet at jeg, Plomin, Harris, Eia etc mener at alt skyldes gener.

Det er den enkle konklusjonen – at genene påvirker.

Men det er verken nytt eller spennende. Det er viden kjent. Likevel er det mye dårlig forskning som ser på barn og foreldre, og konkluderer med at når barn ligner på foreldrene så må det skyldes at de etterligner foreldrene.

Men det gjelder – som Harris påpeker – ikke dialekt… det bør gi grunn til ettertanke.

Konklusjonen fra mange års atferdsgenetisk forskning er rimelig tydelig: Faktisk er det slik at dersom barn ligner på foreldrene, eller søsken ligner på søsken (i utseende, personlighet, IQ, atferd etc) så skyldes det at de deler gener. De er i slekt. Les videre

Publisert i Foreldreeffekten | 37 kommentarer