Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 mandag 15. mars 1999 kl 23.00 Ut i naturen: Kystvernplanen - urban uforstand eller fornuftig vern?

Ut i naturen: Kystvernplanen - urban ufo


NRK2 mandag 15. mars kl 23.00
Ut i naturen: Kystvernplanen - urban uforstand eller fornuftig vern?

Omstridt verneplan i Nordland

70 ulike områder langs den 14000 kilometer lange Nordlandskysten er foreslått vernet. Men kystvernplanen møter sterk motstand både hos kystbefolkningen og i næringslivet. Formålet med planen er å bevare landskapstyper og det biologiske mangfoldet for fremtiden.
Nå skal kysten vernes. Først ut er Nordland fylke, med en kyststripe som med alle bukter, fjorder og viker omfatter 14000 kilometer. 70 områder fra nord til sør er tatt med i den omfattende kystvernplanen for Nordland. Hensikten er å sikre de mest verdifulle elementene av nordlandskystens landskapstyper og biologiske mangfold for fremtiden.

Sjø og land
Planen omfatter vel tre prosent av sjøarealene og 0,3 prosent av landområdene. Når denne planen er vedtatt, er det meningen at den skal danne mønster for resten av kysten vår.
I Ut i naturen i kveld tar Leif-Erik Michaelsen oss med ut til kommunene Røst og Gildeskål og til Åsvær i Dønna kommune på Helgelandskysten.
Vi møter den gamle fiskeren som er skeptisk, fugleforskeren som sterkt anbefaler vern og kommunepolitikeren som har store innsigelser.

Motstand på Røst
Motstanden mot planen har vært sterk i de områdene som er lett tilgjengelig for allmennheten. Sterkest er motstanden på Røst. De om lag 600 innbyggerne på øya ytterst i Vestfjorden føler at de blir fratatt hevdvunne rettigheter.
- Vi har tatt vare på vårt landskap. Vi verner fuglebestanden, sier innbyggerne. - Dette smaker av urban uvitenhet, sier ordføreren.

Truede fuglearter
Røst er fuglenes verden. Store kolonier av lundefugl, alke, krykkje og lomvi er truet. Ikke av folket som bor her ute, men av den såkalte utviklingen som skjer ute i havet. Tilgangen på mat til de små krypene minker, og de siste årene har tilbakegangen i flere bestander vært alarmerende.

Protester fra næringslivet
Også oppdrettsnæringen er motstandere av kystvernplanen. De hevder at den kan frata næringen muligheter for fortsatt ekspansjon - en næring som har stor betydning for bosetting og sysselsetting langs Nordlandskysten.
Og fiskerimyndighetene protesterer. Det nye i verneplanen er at den også går ut i sjøen. Dette mener fiskerne kommer i konflikt med den eksisterende loven om saltvannsfiske.
Stortinget vedtok i fjor å sende den foreslåtte planen tilbake til Miljøverndepartementet. Det er meningen at departementet skal utarbeide en melding som skal forelegges Stortinget senere i vår.

NRK1 mandag kl 23.00

Bilde (via Scanpix/Data- tv/Internett)
På Røst hekker en rekke fuglearter, som for eksempel skarv. (Foto: Ernst Furuhatt)

Naturprogram fra NRK Nordland
Ved Leif-Erik Michaelsen

Pressekontakt: Anne-Marie Astad, tlf 23 04 98 41