Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 torsdag 26. august 1999 kl 19.00 Makt og politikk

Makt og politikk (ttv)

NRK2 torsdag 26. august kl 19.00
Makt og politikk (1:4)

I maktens korridorer

Hvordan oversettes politiske ideer, verdier og intensjoner til vedtak og håndfaste resultater? Og hvordan fungerer egentlig den demokratiske prosessen? I en serie på fire programmer settes søkelyset på utøvelsen av politisk makt.

I dette første programmet ser vi nærmere på hvordan folkevalgte i Telemark fylkeskommune opplevde budsjettkrisen høsten 1988. Den økonomiske situasjonen ble oppfattet som verre enn noen gang tidligere, kanskje den vanskeligste i hele landet. Vi følger diskusjonen blant folkevalgte og andre involverte om hvem som bærer ansvaret for situasjonen, og om hvordan de forsøker å finne en vei ut av krisen.

Er det mulig å drive lokal og regional politikk i en slik situasjon? Har fylkespolitikerne handlingsfrihet overhodet? Er det mulig å bli enig uten at partiene mister sin egenart og uten at politikken kun blir praktisk arbeid? Er det mulig å gjennomføre endringer som kan hindre at den samme situasjonen oppstår igjen? De folkevalgte forsøker å finne brukbare svar på slike spørsmål, uten å miste av syne de verdiene de er valgt for å ivareta.

Politikk og velferd
Norsk politisk kultur er i høy grad tuftet på etterkrigstidens sosialdemokratiske idealer, da oppbyggingen av velferdsstaten stod øverst på dagsorden. Den gangen var bindingen mellom representanter og representerte sterk, og tilliten til staten likeså. Forutsetningene for byggverket var økonomisk vekst. Konsekvensen var at deltakerrollen i stadig større grad fikk preg av en mottakerrolle. I dag er den politiske legitimiteten svekket, og velferdsinstitusjonene er i ferd med å bli ren administrasjon av knappe ressurser.

Fylkeskommunens rolle
Effektivitet og deltakelse, ekspansjon og koordinering, forvaltning og politikk, menneskelige verdier og penger, det lokale og det sentrale, det kortsiktige og det langsiktige, det offentlige og det frivillige - dette er alle motsetningspar som i særlig grad preger regionalpolitikken. Fylkeskommunens rolle er på mange måter paradoksal. Mens dens oppgaver både er omfattende og utfordrende, er tillitsgrunnlaget og den selvstendige maktbasisen meget begrenset.
Likevel representerer fylkeskommunen tverrsnittet av norsk politikk. Her skal alt koordineres, samtidig som fylkeskommunen skal fungere som arena for politisk nytenkning. Her skal deltakerdemokratiet gjenreises og ny strategi utarbeides. Det er her ambisjonene er størst og makten minst.

NRK2 torsdag kl 19.00
Tidligere sendt 10.5.99

Undervisningsserie fra NRK Fjernsynet, Undervisningsredaksjonen
Producer: Jon Jerstad

Pressekontakt: Anne- Marie Astad, tlf 23 04 98 41