Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 20. april 2004 kl 19.30 Ut i naturen: Siste sjanse

Plante- og dyrearter i fare

Terje Blindheim, leder i
Terje Blindheim, leder i "Siste sjanse", i "Stygglandet" ved Gutulisjøen (Foto: Ingar Holm)
Ingen vet hvor mange plante- og dyrearter vi har i Norge, og vi vet heller ikke hvor mange vi kan ha mistet, eller er i ferd med å miste. For mange av disse anonyme artene er det nå siste sjanse. Torgeir Beck Lande tar seerne med i både kjent og ukjent terreng.

Bak det velkjente teppet av blåklokker, storkenebb, kantareller og andre arter som mange av oss kjenner, finnes det en helt annen verden, en verden full av arter vi ikke så lett legger merke til og som bare noen få har hørt om. Her finner vi vakre farger og rare former som hos rimnål, duftskinn, ruteskorpe, pusledraugmose og flammekjuke. Det er som et supermarked fylt med stoffer med ukjente egenskaper vi ennå ikke har rukket å oppdage.

Gammelskog og nøkkelbiotoper
"Siste sjanse" er også navnet på en fagbiologisk gruppe som i 10-12 år har oppsøkt de mest utilgjengelige og uvanlige naturtypene i landet, for å registrere hvilke arter som lever her. "Siste sjanse" konsentrerer seg først og fremst om artene i gammelskog, det vil si skog som i liten grad er påvirket av hogst, beiting eller annen menneskelig aktivitet. På slike steder har skogene stått urørt over virkelig lang tid. Topografien og berggrunnen her varierer mye, og drenering, lys, fuktighet og jordsmonn veksler over korte avstander og danner en mosaikk av miljøer. Ansamlingene av død ved gir gode levekår for sjeldne sopp- og insektarter.

Spesielt leter "Siste sjanse" etter det som i dag kalles nøkkelbiotoper som er sjeldne naturtyper i et landskap. Slike nøkkelbiotoper fungerer som spredningssentre og overlevelsesområder for arter som ikke trives i kulturskog. I nøkkelbiotopene kan vi finne såkalte signalarter som signaliserer at her kan vi forvente å finne mange arter. Her er det biologiske mangfoldet stort.

Styggland og jungel
Ut i naturen var med "Siste sjanse" til elvejuv i Ottadalen i Oppland hvor ingen fagbiolog tidligere har satt sin fot. Vi blir med inn i en ekte urskog i karrig "styggland" ved Gutulisjøen i Hedmark, samt i en rest av gammelskog på Hadeland, og inn i en frodig "jungel" av gamle eiketrær ved Farris i Vestfold, som unngikk å bli seilskuter i en fjern fortid.

Ut i naturen lette på steder de færreste leter, og kanskje fant de til og med noen nye arter for landet vårt…

Naturprogram produsert av Naturredaksjonen, NRK
Programansvarlig: Torgeir Beck Lande, tlf: 99 61 55 48
Prosjektleder Naturredaksjonen: Harald Reitan
Pressekontakt: Inger Larsen, tlf: 23 04 74 83