Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

P1 søndag 21. oktober 2007 kl 11.03 Gudstjeneste fra Stord kyrkje, Hordaland

Radiogudstenesta

Stord kyrkje (foto: Kyrkjelyden).
Stord kyrkje (foto: Kyrkjelyden).
Gudsteneste frå Stord kyrkje, Hordaland.
21. s. e. pinse: Mark. 10, 2-9.

Biskop Ole D. Hagesæter.
Prost Svein Arne Theodorsen.
Kantor Jan Overweg.
Norsk salmebok: 272. 884. 281. 300.

Sunnhordland kammerkor - dir. Tone Heide og Stord ungdomskor - dir. Reidun Hagenes og Liv Kari Bru.

Biskop Ole D. Hagesæther (foto: NRK / Helge Helgheim).
Biskop Ole D. Hagesæther (foto: NRK / Helge Helgheim).
Salmene i same rekkjefølgje som ovanfor:
Hellig, hellig, hellig
Du alene har navnet Herre
Takk, gode Gud, for alle ting
No takka alle Gud

Tekstlesar er klokkar Elling Sigveland, og på trompet høyrer vi Svein Roger Koppang.

Høyr gudstenesta frå Stord kyrkje 21. oktober 2007.


Det er ikkje enkelt å finna ut når Stord kyrkje blei bygd. Me finn ho fyrst nemnd rundt 1350. Denne gongen heite ho Årland kyrkje. Om du har vore i Moster kyrkje, så kan ein vel seia at denne kyrkja liknar litt på den. Det er uråd å seia når Årland kyrkje blei bygd. B. E Bendixen meinar at ein stilen til kyrkja kan føra oss tilbake så langt som til 1050.

Sokneprest Svein Arne Thodorsen (Kyrkjelyden).
Sokneprest Svein Arne Thodorsen (Kyrkjelyden).
Og etterkvart så meinte fleire at det var på tide med ei ny kyrkje. Grønning teikna ei ny kyrkje, som vart godkjent 4. april 1853. 17. mai1854 vart det skriven kjøpekontrakt mellom kyrkjeeigarane og Stord kommune om kjøp av den gamle kyrkja. Dette gjekk kyrkjeeigarane med på. Andre pinsedag 1855 etter gudstenesta vart kyrkja riven på dugnad! Det var ikkje snakk om å ta fint vare på inventaret i den gamle kyrkja.

Her var målet å få rive ho ned så fort som mogleg å få bygd ei ny og flott kyrkje. Difor vart alt som var av rosemåla, utskore, dekorert inventar og preikestol spreidd ut på bygdene. Kyrkjedøra hamna hos ein mann på Moster. I 1960- åra vart denne kome til rette på Sunnhordland folkemuseum

Kantor Jan Overweg (Kyrkjelyden).
Kantor Jan Overweg (Kyrkjelyden).
Det er ikkje berre presten som preikar i kyrkja. Huset sjølv har mykje å seia oss. Bilete, symbol og fargar fortel oss på ulike vis om den kristne trua. Bodskapen vert så å seia sendt på mange kanalar. Denne sida tek oss med på ei vandring i kyrkja. Vi vil sjå på kva huset har å seia oss.

Tårnet
Kyrkjetårnet peikar mot himmelen, og minnar oss om desse orda frå Bibelen: "Søk det som er der oppe, der Kristus sit ved Guds høgre hand."

Øvst på spiret står krossen. Ingen stad lyser Guds kjærleik klårare imot oss enn frå Jesu kross.

"For så elska Gud verda at han gav Son sin, den einborne, så kvar den som trur på han, ikkje skal gå fortapt, men ha evig liv."

Difor vert krossen lyfta høgt, så alle kan sjå han. Til krossen på kyrkjespiret er det festa ein lynavleiar. Det er eit tankevekkande samantreff. I den kristne trua er nemleg krossen som ein slags lynavleiar for oss.

"Naglet til et kors på jorden
henger under vredens torden
himlens Herre og Guds Sønn."

På krossen tok Jesus på seg straffa for våre synder. Guds harme over uretten ramma han.

"Han vart såra for våre brot og sundbroten for våre synder. Straffa låg på han, så vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått lækjedom."

I tårnet heng den gamle kyrkjeklokka. I meir enn 400 år har ho kalla til samling i Guds hus - fyrst i den gamle kyrkja, og så i den vi har no. På klokka står det på latin: "Verbum Domini manet in æternum" - "Guds ord vert verande til evig tid". I kyrkja skal Guds ord lyda både til tukt og trøyst for kvar ny generasjon.

Over korbogen
Vi går inn i kyrkja. Høgt over korbogen ser vi to englar som spelar på kvart sitt strengeinstrument.

"Halleluja! Lovsyng Gud i hans heilagdom, lovsyng han i hans himmelborg! Lov han for hans mektige verk, lov han for hans store velde!

Lov han med pauke og dans, lov han med strengespel og fløyte!"

Skulpturen midt over bogen syner Jesus saman med ein gut og ei jente. Han held hendene venleg og vernande om dei.

"Jesus elsker alle barna, alle barna på vår jord."

Difor har borna ein sjølvsagt plass i Guds hus.

Til venstre står Johannes, ein av dei tolv læresveinane til Jesus. Han vart kalla kjærleikens apostel. I handa har han ein bokrull. Det er Johannes-evangeliet. Til høgre står Peter. Han held ein stor nøkkel. Jesus sa nemleg til han:

"Eg vil gje deg nyklane til himmelriket; det du bind på jorda skal vera bunde i himmelen, og det du løyser på jorda, skal vera løyst i himmelen."

Peter og dei andre apostlane skulle gje evangeliet vidare til oss. Dette evangeliet løyser menneska frå synd og skuld. Men det held menneska fast ved skulda når dei ikkje vil venda om frå syndene sine.

Døypefonten
På døypefonten står Jesu ord om borna: "Lat småborni koma til meg, hindra dei ikkje! For Guds rike høyrer slike til."

Å bera eit barn til dåpen er å bera det til Jesus sjølv, til den levande og oppstadne. Så lit vi på at han tek imot borna og knyter dei til seg, slik som han gjorde då han vandra her på jorda.

Jesus sa at når det gjeld å koma til han, er det ikkje dei små som må verta store, men dei store som må verta små. "Sanneleg, det seier eg dykk: Den som ikkje tek imot Guds rike som eit lite barn, skal ikkje koma inn i det."

Over døypefonten ser vi ei due koma ned. Ho skin i gull. Dua er symbolet for Den Heilage Ande.

"Vår Gud og frelsar lét sin godleik og kjærleik til alle menneske verta openberra....Han frelste oss ved det badet som atterføder og fornyar ved Den Heilage Ande."

Bibelen fortel oss gong på gong at Gud handlar i dåpen. Han gjev oss del i det evige livet. Difor er døypefonten 8-kanta. Dette talet er symbol for sæla, altså det evige livet hos Gud. Tankegongen er denne: Livet her på jorda går sin gong veke for veke, alltid 7 dagar av gongen. Den åttande dagen er då æva.

"Og det er det evige livet at dei kjenner deg, den einaste sanne Gud, og han du sende, Jesus Kristus."

I dåpen tek Gud oss inn i denne fellesskapen med seg og med Jesus Kristus. Difor er det livsviktig at vi held fram med å fylgja Jesus på vegen gjennom livet. Elles hjelper det oss ikkje noko å vera døypte.

Midt i det gamle døypefatet er eit bilete av engelen Gabriel som kjem til Maria og fortel henne at ho skal bli mor til Jesus. Gabriel held ein liljestav i handa. Lilja er symbol for uskuld og reinleik. Fuglen med dei utspende vengene er ei due - altså Den Heilage Ande. Frå Anden går det strålar av kraft mot Maria. Engelen seier:

"Den Heilage Ande skal koma over deg, og krafta åt Den Høgste skal skyggja over deg. Difor skal òg barnet som vert født, vera heilagt og kallast Guds Son."

Biletet i døypefatet minnar oss om korleis Gud valde å koma til oss.

Sluttord
No har vi ført til endes vår vandring i kyrkja. Kyrkjehuset har forkynt evangeliet for oss. No høver det godt å avslutta vandringa med eit vers frå salmeboka:

Du har blant oss din kirke
grunnfestet, Herre kjær.
Alt godt du ville virke
i menigheten her.
La her oss i ditt hus
i troskap mot deg vandre
og følge Ordets lys!

Desse opplysningane er henta frå heimesida til Stord kyrkjelyd.


LENKER
  • Høyr gudstenesta frå Stord kyrkje 21. oktober 2007.