Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 16. april 2002 kl 19.30 Ut i naturen: Fuglekameratene

Fugleparadis i fare

Havella – en av fugleartene som trives ved Tautra (Foto: Bjørn Ove Johnsen)
Havella – en av fugleartene som trives ved Tautra (Foto: Bjørn Ove Johnsen)
Rett nord for Trondheim ligger øya Tautra. Her finnes flere fuglearter enn noe annet sted nord for Dovre. Men siden 1976, da øya fikk veiforbindelse, har bestandene gått kraftig tilbake. Nå forsøker man å bøte på skadene. Spørsmålet er bare om det er for sent.

Vi følger fuglekameratenes kamp, nederlag og håp. Vil 25 års tautrekking vise seg å ende i en vellykket gjenoppbygging av fugleparadiset på den lille øye i Trondheimsfjorden?

Katastrofe
Tautra er en av de få øyene i denne fjorden. Her bor rundt 50 mennesker, og før 1976 var det registrert 180 fuglearter på øya. I 1985 ble området vernet som et av Europas viktigste våtmarksområder for fugl. Dette skjedde nærmere 20 år etter at man trass i sterke protester fra ornitologer anla en vei på en steinfylling til fastlandet. Dette ble en katastrofe for fuglelivet på øya av flere årsaker. Først og fremst fikk rovdyr nå tilgang til reir og fugleunger. Dessuten ble sjøbunnen, der fuglene fant næring, forringet. Steinmoloen stanset tidevannsstrømmen gjennom sundet, og blåskjell og annen bunnfauna gikk tilbake. Bortimot 2000 par ærfugl hekket på Tautra før 1976. I dag er det mindre enn 200 par her. Mange andre arter har også gått tilbake.

Tautra verneverdig
Tidlig på 70-tallet brukte sju fugleinteresserte kamerater mye tid ute på øya med å ringmerke og telle fuglebestanden. Målet deres var å få vernet øya, derfor var det nødvendig med grundig rapportering og tellinger. Etter at to av kameratene gikk tapt i en tragisk drukningsulykke i 1972, gikk imidlertid gruppen i oppløsning. Likevel hadde de oppnådd et viktig delmål: I 1973 ble Tautra omtalt som verneverdig i en rapport om viktige våtmarksområder i Norden. Og dette var starten på den prosessen som til slutt førte til at øya ble satt på den såkalte Ramsar-lista over verneverdige våtmarksområder for fugl i Europa.

Det ble snart klart for alle at byggingen av steinmoloen var et feilgrep. Nå er det bestemt at midtpartiet her skal erstattes av en bro for bedre å sikre sirkulasjon av sjøvannet. På en slik bro er det også lettere å lage hindringer for rovdyr.

Egenprodusert naturdokumentar
Redaksjonssjef Harald Reitan
Pressekontakt Inger Larsen, tlf: 23 04 74 83

Bilder
1 Havella – en av fugleartene som trives ved Tautra (Foto: Bjørn Ove Johnsen)
2 En av fuglekameratene holder en havelle (Foto: Bjørn Ove Johnsen)