Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 16. januar 2001 kl 19.30 Ut i naturen: Nordre Øyeren - der elvene gir og tar

Ut i naturen: Nordre Øyeren - der elvene

NRK1 tirsdag 16. januar kl 19.30
Ut i naturen: Nordre Øyeren - der elvene gir og tar

Unikt landskapsområde med rikt dyreliv

Ved Glommas utløp i innsjøen Øyeren ved Lillestrøm finner vi Skandinavias største innlandsdelta. Her er øyer og kanaler med et usedvanlig rikt dyreliv - både på land, i vannet og i lufta. I Ut i naturen i kveld lar den prisbelønte naturfotografen Ulf Myrvold oss få oppleve dette unike landskapsområdet.

Det er elvene som har bygd opp dette landskapet, og det er elvenes aktivitet som sørger for at deltaet er i stadig forandring. Av og til skjer endringene raskt og dramatisk, som under den store flommen i 1995. Slike voldsomme omveltninger kan få alvorlige følger også for dyrelivet. Men det underlige er at det også er elvenes lunefulle variasjoner som opprettholder det store artsmangfoldet i deltaet.

Fiskerik innsjø
Øyeren er den innsjøen i landet hvor vi finner flest fiskeslag. Her er lite kjente arter som gullbust, bekkeniøye og lauve. Men den største fisken i innsjøen er gjedda, som kan komme opp i en vekt på rundt 20 kilo. Hver vår går gjeddene inn på grunnene i deltaet for å gyte. I et døgn eller to plasker digre hunngjedder omkrig på grunnene, fulgt av en eller flere mindre hannfisk. For første gang i Norge får vi se undervannsopptak av gjeddeleken slik den pågår i et par intense vårdøgn.

Vi får også se fiskeørnene som følger fiskene inn på grunnene og stuper ned etter dem. Men i likhet med det meste i deltaet er fenomenet helt uforutsigbart. Det er vannstand og temperatur som avgjør når gjeddene kommer, og små endringer i vannstanden kan gjøre at det hele er over i løpet av kort tid.

Verneverdig våtmark
Nordre Øyeren er et av få våtmarksområder i Norge som er med i det internasjonale registeret over verneverdige våtmarker. Dermed har Norge forpliktet seg til å ta spesielt vare på områdets verdi som trekklokalitet for fugl.

Det er når vannstanden er lav om våren at de næringsrike mudderbankene kommer fram, og da kan det være tusenvis av ender og vadefugl i deltaet. Det er registrert flokker av krikkender på mer enn 7000 fugl samtidig i deltaet under slike forhold. Andre arter som raster her, er brunnakke, glutsnipe, grønnstilk, storspove og mange flere. Men hvis vannstanden er høy om våren, står mudderbankene under vann, og da er det atskillig færre fugler å se.

Fugleliv på øyene
Ender og svaner forsøker i blant å hekke i deltaet. Men det er sjelden vellykket fordi vannstanden er så ustabil. Noen ganger kommer fuglene så langt som til å legge egg, men den årvisse flommen setter nesten alltid slike reir under vann. På øyene derimot yrer det av småfugl. Det næringsrike jordsmonnet som elvene har lagt fra seg, sammen med et gunstig klima, har skapt nærmest jungellignende skoger på enkelte av øyene. I disse skogene hekker store mengder småfugl, blant annet trost, fluesnapper, hagesanger, munk og gulsanger. I elveskjæringene har sandsvalene gravd ut reirhull og anlagt sine kolonier. En slik mengde småfugl har bygd reir midt ute på en av øyene - midt i matfatet.
De store variasjonene som elvenes aktivitet sørger for, har skapt en oase midt i et av landets tettest befolkede områder.

NRK1 tirsdag kl 19.30

Naturprogram fra NRK Faktaavdelingen, Naturredaksjonen
Ved Ulf Myrvold
Pressekontakt: Anne- Marie Astad, tlf 23 04 98 41 (anne.marie.astad@nrk.no)

Bilde
I Ut i naturen i kveld skal vi til Nordre Øyeren Naturreservat - et unikt landskapsområde med blant annet et yrende fugleliv. (Foto: Ole Reitan, Norsk Institutt for Naturforskning)