Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 21. november 2006 kl 19.30 Ut i naturen: Røde arter

Truede og sårbare dyr og planter

Skal akvarier og dyrehager i framtiden bli de eneste mulighetene til å oppleve mange av artene som er vanlige i dag? (Foto: Gunnar O. Nilsen (FNF), SeeWood Film)
Skal akvarier og dyrehager i framtiden bli de eneste mulighetene til å oppleve mange av artene som er vanlige i dag? (Foto: Gunnar O. Nilsen (FNF), SeeWood Film)
Den 6. desember presenteres den nye såkalte Rødlista. Dette er den offisielle oversikten over norske dyre- og plantearter som regnes som sårbare eller truet av utryddelse. Kveldens naturprogram viser situasjonen for artenes leveområder på kysten, i skogen og i kulturlandskapet.

De første rødlistene kom allerede på 1970-tallet, og omfattet kun noen få grupper av organismer. Etter opprettelsen av Artsdatabanken i Trondheim har myndighetene satt inn større ressurser til slik kartlegging. Målet er å stanse den negative utviklingen av det norske artsmangfoldet innen 2010. Filmen "Røde arter" ser nærmere på situasjonen for alkefuglene langs kysten, der spesielt lomvien har gjennomgått en dramatisk bestandsnedgang. Men også andre arter er sårbare, fordi de lever av fiskeslag som har vært gjenstand for overfiske.

Nytt liv i gamle dammer
Mange arter er avhengig av vann for å overleve. I Hedmark har grunneiere og naturvernere gått sammen om å restaurere de gamle gårdsdammene, og bringe vannets arter tilbake til kulturlandskapet. Mange sjeldne insekter, amfibier, planter og fugler nyter godt av det enestående arbeidet. Den våteste flekken på åkeren blir forvandlet til en oase av biologisk mangfold, og mange dammer fanger opp næringsstoffer og jordpartikler som ellers ville ha blitt skylt ut i vassdragene.

Avhengig av døende skog
Også i skogen er det en gryende positiv utvikling, men Norge har vernet svært lite skog i forhold til behovet for de mest sårbare artene. Nå krever de store selskapene som kjøper norsk papir, at vi verner fem prosent av det produktive skogsarealet. Men dette kommer til å bli vanskelig og konfliktfylt. Skogens arter er i stor grad avhengig av døde trær og partier av døende skog av høy produktivitet. Mange av planteartene i skogen kan ha et medisinsk og industrielt potensiale som vi ennå ikke kjenner.

Mest dramatisk er situasjonen likevel for artene langs kysten. Blant disse er ål, kysttorsk og arter som lever i tareskogen. Økning i vanntemperaturen, økt forurensing og fortsatt overfiske skaper store problemer for mange av artene. Ødeleggelsen av tareskogen øker i omfang. Og når taren forsvinner, blir også oppvekstområdene for mange arter borte. Utviklingen kan bli svært vanskelig å snu. Det kan komme internasjonale krav om stans i fisket av kysttorsk langs deler av kysten.

Den økte kunnskapen om hvilke arter som er sterkest truet, er et viktig redskap i arbeidet med å bremse den negative utviklingen.

Et program fra Naturredaksjonen, Program riks NRK Bergen
Filmen er produsert av SeeWood Film med støtte fra Artsdatabanken
Programskaper: Tor Bollingmo, tlf: 90 50 54 09
Redaktør: Terje Dale, tlf: 91 53 24 30 terje.dale@nrk.no
Pressekontakt: Inger Larsen, tlf: 23 04 74 83 / 98 87 50 78
TV-seere bes kontakte Publikumsservice, tlf: 815 65 900
info@nrk.no