Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 onsdag 12. september 2001 kl 22.00 Ut i naturen: Nordnorske bjørkeskoger - ukjent villmark

De frodige bjørkeskogene

Det er stor kunnskapsmangel om det biologiske mangfoldet i nordlig bjørkeskog. (Foto: HansGundersen)
Det er stor kunnskapsmangel om det biologiske mangfoldet i nordlig bjørkeskog. (Foto: HansGundersen)
Kveldens ”Ut i naturen” tar oss med til Nord-Norge og bjørkeskogene som er de største sammenhengende bjørkeskogene i verden. Her er et rikt dyre- og planteliv, men hvor sikre kan vi være på at artsmangfoldet får vedvare?

I Norge er fjellbjørka det dominerende treslaget nord for Saltfjellet, og den store variasjonen i landskap, geologi og lokalklima gjør at den nordlige bjørkeskogen har en svært høy indre variasjon. Det ser vi lett ved å betrakte selve bjørketreets utforming. I fjellet og nord i Finnmark vokser det ofte som lave, flerstammede trær med kronglete stammer. I mer beskyttede områder i Troms og Nordland kan samme treslag bli til trær med rette stammer, trær som kan bli over 20 meter høye. Samtidig varierer undervegetasjonen mye fra fattig lyngdekke til frodig skogsbunn med bregner og stauder som kan bli en til to meter høye.

Mange arter
Den store variasjonen i bjørkeskogene i nord gir leveområder for mange arter planter og dyr. I kveldens ”Ut i naturen” får oppleve noe av det rike plante- og dyrelivet der.

For mange vil det være en stor overraskelse at det finnes så mange og så varierte plante-og dyresamfunn så langt mot nord. Vi finner fuglearter som i norsk faglitteratur betraktes som barskogsarter, for eksempel hønsehauk, perleugle og storfugl. Vi finner også orkideen marisko og rike lavsamfunn med lungenever og den sjeldne fosseneveren.

Bjørkemåleren
Den lille larven bjørkemåleren kan i enkelte år beite bort alle bladene på bjørka, og hvis slike angrep skjer over flere år, vil bjørka dø. I de fuktige kystnære bjørkeskogene i Nord-Norge har bjørkemåleren en lignende funksjon som skogsbrann lenger øst og sør. Etter angrep av bjørkemåleren kan vi få store områder med død skog som blir leveområde for spetter og andre fuglearter.

Farer for artsmangfoldet
Bygging av mil på mil med kraftlinjer og veier, samt skogsbrukets aktiviteter gjennom hogst og treslagskifte fra bjørk til gran påvirker skogen.

Vi vet i dag lite om hvilken betydning disse inngrepene har på planter og dyr. Forskningen har vist at det er stor kunnskapsmangel om det biologiske mangfoldet i nordlig bjørkeskog. Det er et klart behov for å frambringe bedre kunnskap om planter og dyr i disse skogene, slik at vi i framtiden kan være bedre i stand til å forvalte naturverdiene i denne skogstypen.

Egenprodusert program fra Ut i naturen-redaksjonen
Redaksjonssjef Harald Reitan
Pressekontakt Inger Larsen, tlf: 23 04 74 83

Bilder
1 og 2 Det er stor kunnskapsmangel om det biologiske mangfoldet i nordlig bjørkeskog. (Foto: Hans Gundersen)
3 Tiur (Foto: Hans Gundersen)
4 Sivspurv (Foto: Hans Gundersen)
5 De nordnorske bjørkeskogene har et rikt plante- og dyreliv. Orkideen marisko er en av artene. (Foto: Hans Gundersen)
6 De nordnorske bjørkeskogene har et rikt plante- og dyreliv. Marihnad er en av artene. (Foto: Hans Gundersen)