Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 2. januar 2007 kl 20.25 Brennpunkt: Skogens konger

Hogst av verneverdig skog

For at skogeierne skal kunne selge tømmer til industrien, må tømmeret være miljøsertifisert. Som et ledd i sertifiseringen skal miljøverdier i skog over hele landet registreres og ivaretas. Brennpunkt har påvist at verneverdig skog likevel blir hogd, og tømmeret levert til industrien som miljøtømmer. Hvordan kan dette skje?

Skogeierne har utarbeidet sin egen miljøstandard, Levende Skog-standarden. Men skogeierne avgjør selv hvem som skal utføre registreringene, hva som skal hogges og hva som skal bevares av hensyn til biologisk mangfold. Samtidig holdes alt som registreres, hemmelig. Ingen må få innsyn i hva som blir hogd.

Biolog Terje Blindheim i BioFokus jobber bl a med kartlegging av miljøverdier i skog. Han er overbevist om at flere arter vil bli utryddet i skogen dersom dagens praksis fortsetter. De som har økonomisk interesse av at skogen blir hogd, er de samme som avgjør hva som skal vernes.

Stortinget har vedtatt at utryddelsen av arter skal stanses innen 2010. Brennpunkt har fått tilgang til dokumenter og kart som viser at det hvert år hogges i områder hvor det er registrert forekomst av truede arter. Likevel selges dette tømmeret som miljøtømmer. Industrien har forpliktet seg overfor sine kunder til bare å benytte tømmer fra et bærekraftig skogbruk. Kan skogbruket sies å være bærekraftig så lenge skogsdriften innebærer en trussel mot det biologiske mangfoldet?

Staten har brukt mer enn hundre millioner kroner på å utvikle og gjennomføre miljøregistreringene. Disse pengene har gått til å utvikle metoden og til å dekke skogeiernes utgifter til kartlegging. Takstselskapene som utfører registreringene er også eid av skogeierne.

Landbruksminister Terje Riis-Johansen vil ikke uttale seg om hvorvidt de registrerte verneverdiene skal være offentlig tilgjengelige. Men hvorfor skal de holdes hemmelige? Det foreligger faktisk Stortingsvedtak som sier at registreringsdataene skal være offentlig tilgjengelige. Dette vedtaket følges ikke.

Statsråden kan heller ikke svare på hvem som har ansvaret for at de mest verdifulle områdene ikke blir hogd.

Egenproduksjon
Programansvarlig: Ulf Myrvold (99500132)
Redaktør: Arne O Holm(90 52 94 72)