Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

P1 søndag 2. mars 2008 kl 11.03 Gudstjeneste fra Borgund kirke

Radiogudstenesta

Borgund kyrkje (foto: Karl-Otto Kristiansen).
Borgund kyrkje (foto: Karl-Otto Kristiansen).
Gudsteneste frå Borgund kyrkje, Møre og Romsdal.
4. s. i faste: Joh. 6, 24-36.


Sokneprest Annstein Lothe.
Kantor Kjetil Kvangarsnes.

Borgund kyrkjekor.
Norsk salmebok: 265. 106 (S-97). 656. 642. 146. 719.

Det er salmane Gladelig vil vi halleluja kvede, Vi er et folk på vandring, Vår lovsang skal møte deg, Når vi deler det brød, Såkorn som dør i jorden og Brød for verden lot du vokse.

Tekstlesarar blir Wenche Østeråt Anderson og Frode Berg.

Høyr gudstenesta frå Borgund kyrkje 2. mars 2008

Historie
Borgund var sannsynlegvis eit gamalt religiøst og kulturelt sentrum alt i heidensk tid. Dette på grunn av si sentrale plassering i sentrum av Nordre-Sunnmøre. Ein må rekne med at det har stått kyrkjer her frå den første kristningstid, altså omkring år 1000.

I siste halvdel av 1100-talet stod det truleg fire kyrkjer i Borgund. Til samanlikning var det på same tid berre fire kyrkjer i Oslo også. Ein har tydelegvis freista å bygge opp eit kyrkjeleg senter mellom Bergen og Trondheim. Dette fekk meir å seie etter at Selje bispesete og kloster miste sin innverknad.

Preikestolen
Sokneprest Annstein Lothe (foto: NRK / Helge Helgheim).
Sokneprest Annstein Lothe (foto: NRK / Helge Helgheim).
Johannes Døyparen er preikestolberar. Han ber heile Jesu historie på ryggen: "Han skal vekse, eg skal minke". Jesu historie er framstilt frå fødselen i stallen til Getsemanebøna. Legg merke til enka som gir alt ho har på tempelkista. Det er barnet som gir, for å understreke at ho gir alt endå ho hadde forsørgar-ansvar.

Inngangen
Legg merke til dørhandtaket. Samantvinna slangar bundne med lås der dua og vatnet er symbol. Vondskapen vert bunden av dåpssakramentet.

Treskurden ved inngangen langs orgelgalleriet skal vise at alle stender, alle slags meneske skal fritt få kome inn. Gud gjer ikkje forskjell på folk. Legg merke til naturhushaldningas husmor med myndig nøklemakt.

Vestgalleriet
Det gamle testamentet: Abraham, Moses, David, osb., profetien fram til seinjødisk tid. Tempelsøylene i Jerusalem i midten.

Austgalleriet
Kristninga av Noreg. Kongane - frå venstre - Håkon den Gode, Olav Tryggvason, Olav den Heilage og Olav Kyrre. Kvinneskapnadene står for - frå venstre- forkynninga. Legg godt merke til at det er ei kvinne som vert brukt når forkynninga av Guds Ord og invitasjonen til Himmelriket vert gjeven! Vidare - lovsongen, trua og hyldesten. Det er kvinnene som står for dei mjuke verdiane, dei eigentlege!

Middelalderalteret mot aust har eit lite relikvierom i alterplata. I austgangen står ein gravstein frå tidleg middelalder.

AltartavlaJesu død og siger over død og syndefall. Adam og Eva blir drivne ut frå Paradishagen. Jesu oppstode påskedag - markert med lys eik. Og øvst Jesus som den himmelfarne, som med åpne armar ønsker oss velkomne til å få del i all hans gjer-ning. Nedanfor: Øvst til venstre, erkeengelen Mikael - hersjefen med lansen. Nedanfor til venstre, Uriel - Guds lys. Øvst til høgre, Rafael - Gud lækjer. Under til høgre, Gabriel - Guds mann med bodskapen om Jesusbarnet. Ein ser óg dei fire evangelistane.

Døypefonten
Han er oppheisbar med stjernelagt himmelstige. Åpe samband mellom himmel og jord. Maria med Jesusbarnet på toppen. Gjennom han må Guds nådeshandling gå.

Glasmåleria
Dei er plasserte i koret og er norske (Glasmeister G. A. Larsen, Oslo) og har motiv frå Det nye testamentet. Glasmåleria på orgelgalleriet er laga i England og viser læresveinane Johannes, Peter og Jakob.

Orgelet
Kantor Kjetil Kvangarsnes (foto: NRK / Helge Helgheim).
Kantor Kjetil Kvangarsnes (foto: NRK / Helge Helgheim).
Orgelet er frå 1981 og er bygd av Marcussen & Søn, Aabenraa i Danmark. Mekanisk, tre manualar, 35 stemmer og 2.240 piper. Ornamentikken i orgelfronten er gjort i eik av treskjeraren Oddvin Parr. Orgelet er eit av dei finaste instrumenta i landet. Orgelpositivet i koret er lagd av Paul Ott, Tyskland.

Opplysningane er henta frå Borgund kyrkjelyd si heimeside.

Meir om kyrkja og kyrkjelyden.


LENKER
  • Borgund kyrkjelyd si heimeside 
  • Meir om kyrkja og kyrkjelyden. 
  • Høyr gudstenesta frå Borgund kyrkje 2. mars 2008